ΠΑΣΚΕΔΙ (paskedi)

No corrections were made. Do not know when they will happen and how?

€251 paid

7 custom designs

pre-qualified designers

Learn more about Flyer Design Contest

Winning design #6 by dreamwebdesign99, Flyer Design for ΠΑΣΚΕΔΙ (paskedi) Contest
Gold Medal

designed by dreamwebdesign99

Project description

Το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκεδάσεως ( ΠΑΣΚΕΔΙ ) ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και απαριθμεί χιλιάδες μέλη, σε όλη την Ελλάδα, που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Σωματείου. Με βάση τις ικανότητες, την βαθιά γνώση του χώρου και των αναγκών του, την πολύχρονη εμπειρία μας (όπως και αυτή των συνεργατών μας), είμαστε μετά από μια μακρά πορεία, σε θέση να προσφέρουμε πραγματικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πρωτοποριακές προτάσεις προς τους συναδέλφους μας.

"The Panhellenic Association of Stores and Catering and Entertainment Consumers (PASKEDI) was founded 15 years ago and lists thousands of members, all over Greece, who enjoy the services of the Association. Based on our abilities, the deep knowledge of space and its needs, our long experience (as well as that of our associates), we are after a long journey, able to offer truly integrated services and innovative proposals to our colleagues."


Η ΠΑΣΚΚΕΔΙ, με σκοπό την ενεργό υποστήριξη των μελών της, εξασφάλισε αποκλειστική συνεργασία με την  Soundreef® , την πρώτη και μεγαλύτερη Ανεξάρτητη Διαχειριστική Αρχή (ΑΕΔ) πνευματικών  και συγγενών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, επίσημα αναγνωρισμένη από την ΟΠΙ Υπουργείο Πολιτισμού   όπως επιτάσσει ο Νόμος.


PASSKEDI, with the purpose of actively supporting its members, has secured exclusive cooperation with Soundreef®, the first and largest Independent Managing Authority (AED) of intellectual and related rights in Europe, officially recognized by the OPI Ministry of Culture as required by the Law.

Θέλουμε ένα φυλλάδιο Α4 που θα καταλήγει σε Α5, για να αναδείξουμε ένα από τα βασικότερα προϊόντα μας, το πνευματικό και συγγενικό μουσικό δικαίωμα της Soundreef, απευθυνόμενο σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ, beachbar, ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Θέλουμε να είμαστε πολύ εντυπωσιακοί και να τους υποχρεώουμε να το διαβάζουμε και να μην το πετούν. Το ίδιο θέμα θέλουμε και σε αφίσα διαστάσεων 35cm x 50cm. Σας στέλνουμε το δείγμα σε αρχείο pdf


We want an A4 brochure to end up with A5, to highlight one of our core products, Soundreef's spiritual and related musical right, appealing to restaurants, cafes, bars, beach bars, hotels in Greece. We want to be very impressive and compel them to read it and not to fly it. We want the same theme on a 35cm x 50cm poster. We send you the sample in a pdf fileRead full brief

Comments