Jump to content

 • Free consultations and support
 • Live chatClick Here for Live Chat
 • Call ico 1888-906-1888
  Phone support: Open

  Ready for your call :)

  Our business hours:

  Mon — Fri, 2am — 8pm (EST)

  US & EU support teams

  Phone support: Closed

  We are back in: 1h 20m

  Our business hours:

  Mon — Fri, 2am — 8pm (EST)

  US & EU support teams


DC in your language


 • Please log in to reply
&nsbp;

#21 xpu100

xpu100

  Senior Member

 • Designer
 • 209 posts

Posted 01 May 2006 - 08:16 PM

Bulgarian translation

DesignContest.net е международна общност за дизайнери. Някои от нас са начинаещи докато други са професионалисти, високо квалифицирани дизайнери. Тази общност се образува главно около дизайн конкурсите с награди вариращи от $100 до към $500. Обаче, тези конкурси са само достъпни за дизайнерите, които имат определено ниво и опит в дизайна, но биха искали да подобрят уменията си и да се докажат, наслаждавайки се в духа на конкурса. Участието в тези конкурси ще ви позволи да подобрите вашите дизайнерски умения, да взаимодействате с истински клиенти, и получите техните коментари относно вашата работа. Не е необходимо да се споменава, че можете да си отидете с печалба през този процес.

Схемата е доста упростена. Клиентът( подържащ съответният конкурс) обявява своя проект, който може да бъде всичко, като се почне от илюстрация до уебсайт шаблон (макар, че ние главно се занимаваме с лого, корпоративен дизайн и бизнес акциденция), като конкурс в специфична секция от нашите форуми. В началната обява на конкурса вие ще намерите описанието на компанията, възложената задача, краен срок, големината на наградата(заплащането) и още допълнителна информация. След това, дизайнерите публикуват техните идеи за съответния конкурс в проктирана за целта секция. Също си струва да се каже, че възнаграждението за платените конкурси са предварително депозирани преди да се получат от администрацията на DesignContest.net. Този метод гарантира, че парите ще бъдат платени на подбедителя в конкурса.

Както беше споменато по-рано, не всеки може да участва в платените конкурси, като само членовете на Дизайнерската Група имат тази привилегия. Процесът за присъединяването към тази група е доста прост: За да бъдете избран е необходимо да сте регистриран член на форума и да участвате и допринасяте в неговите теми активно най-малко една седмица. Препоръчително е да имате най-малко 15 публикации(участия във форума) преди да изпратите вашата молба. Това просто правило цели да докаже възможностите на кандидата да използва форума, следва неговите инструкции, и уважава останалите членове. Най-важното изискване е да има предварително направени дизайн проекти, които да са готови за разглеждане( Препоръчително е да са организирани в лично портфолио). Не по-малко важно е да се знае, че официалната система за разплащания от DesignContest.net е PayPal и в случай на спечелен от вас конкурс, отговорността за сигурното получаването на PayPal* заплащането е изцяло ваша. Затова е важно да се погрижите за този въпрос преди да попълните молбата!

Докато конкурсът е отворен, участниците публикуват техните решения и поддържащия конкурса(съответния клиент или някои от администраторите на сайта) ги разглежда и публикува коментари относно тях. Поддържащият конкурса може да изисква промени и корекции на някои специфични дизайни(проекти) и тогава дизайнерите могат да променят техните публикаций с промените изискани от клиента. Отбележете, че не се позволява на дизайнерите да коментират работите на другите в платените конкурси. Когато конкурсът е приключил, поддържащия конкурса избира победител. След като победителят изпрати всички необходими файлове и информация на клиента и администрацията на сайта получи потвърждение, наградата се изпраща на личната PayPal сметка на победителя. Очевидно е, че по време на всеки конкурс всяка форма на плагиятстване, копиране, кражба, цяло или частично вземане на идеи ще се следи, отбелязва и накзва от администрацията. Стриктни мерки ще се вземат срещу тези, които копират идеите на други. Всички ние се вдъхновяваме от различни творби, но има граница между плагиятстването и вдъхновението, която не би трябвало да се прекосява! И последно, не се позволява на дизайнерите да репродуцират и използват чужди(несътворени от тях) изображения в техните проекти, освен ако не се изисква от указанието на съответния конкурс.

* PayPal системата не е достъпна все още за България, но с предварителна договорка с администрацията на сайта може да се използва и подобен метод за разплащане, който е валиден за България.#22 dorian

dorian

  Elite Designer

 • Designer
 • 88 posts

Posted 02 May 2006 - 10:57 AM

Hannah, I based myself on your nice translation, and I corrected the very few grammar mistakes there were ;)
French is my native language.

French :

DesignContest.net est une communauté internationale de graphistes. Certains parmis nous sont débutants, d'autres sont des professionels de très haut niveau. La communauté est axée sur des concours, dont les prix vont de 100 à 500 dollars américains (US$). Toutefois, ces concours sont ouvert uniquement à ceux qui possèdent un niveau élevé de création et aux graphistes expérimentés qui aiment l'esprit de compétition. La participation aux concours vous permettra d'affiner vos talents, de communiquer avec de vrais clients et de recevoir leurs commentaires sur votre travail. Vous pouvez bien évidemment gagner vous aussi de l'argent en participant.

Le déroulement est assez simple : le client (qui tient le concours) poste son projet (qui peut être n'importe quoi, d'une illustration à un site internet) en tant que concours, dans une partie spécifique du forum. Dans le premier poste du concours, vous trouverez une description de l'entreprise, les conditions à remplir et la date limite, en plus du montant du prix et d'autres informations utiles. Les graphistes postent leurs entrées sous le poste original. On pourra noter que les sommes mises en jeu sont transférées a l'administration du site auparavant, afin de s'assurer que le gagnant soit bien payé.

Comme il a été dit plus haut, tout le monde ne peut pas prendre part aux concours où il y a de l'argent en jeu, il n'y a que les membres de notre Equipe de Graphistes (Design Team) qui possèdent ce privilège. L'entrée dans cette équipe est assez simple: vous devez être membre du forum, et contribuer régulièrement à ce forum pendant au moins une semaine. Il est recommandé d'avoir au moins 15 réponses avant de soumettre votre candidature. Cette règle a pour but de prouver que le candidat peut utiliser les forums convenablement et respecte les autres membres. De plus, le plus important dans la candidature est d'avoir un portfolio à présenter. Enfin, le système de paiement de DesignContest est PayPal, et il est de votre responsabilité de vous assurer que vous pouvez recevoir des paiements par PayPal au cas où vous remporteriez un concours.

Pendant toute la durée du concours, les participants postent leurs créations, le client les passe en revue et poste ses commentaires. L'hôte peut demander des changements et des corrections pour certaines entrées, et les participants peuvent apporter les corrections demandées. Cependant, les graphistes n'ont pas le droit de commenter les propositions des autres candidats. Quand la date limite du concours arrive, l'hôte choisi un gagnant. Quand le gagnant envoit alors la totalité des fichiers de l'entrée gagnante, et une fois que l'administration a reçu confirmation, l'argent est tranféré au gagnant grâce à PayPal. Bien sûr, aucun plagiat ne sera toléré. Nous sommes tous inspirés par d'autres, mais des mesures strictes seront prises contre ceux qui copient les idées des autres. Il y a une limite entre inspiration et plagiat. Enfin, les graphistes n'ont pas le droit de reproduire les images d'un tiers sauf si cela est demandé dans les détails du concours.


Regards

#23

 • Guests

Posted 03 May 2006 - 07:31 PM

xpu100, dorian, thanks a lot, guys! The translations will be posted in the nearest future!

#24 george_stefan

george_stefan

  Banned

 • Banned
 • 12 posts

Posted 19 May 2006 - 06:22 PM

In Romana!

DesignContest este o comunitate a internationala graficienilor. Cu siguranta se afla printer noi incepatori, in timp ce altii sunt graficieni profesionisti si foarte puternici. In cadrul comunitatatii se desfasoara concursuri cu premii ale caraor valori variaza intre 100 si 500 dolari americani. Dimpotriva, aceste competitii nu sunt accesibile decat celor care au un nivel ridicat de creatie si graficienilor de formatie care indragesc spiritul de competitie. Participarea la concursuri va permite sa va faceti cunoscute abiltatile, sa dialogati cu clienti reali sis a le ascultati comentariile referitoare la munca voastra. Este evident ca veti putea castiga si bani participand.

Schema este foarte simpla: clientul (care tine concursul) posteaza proiectul sau ( care poate fi orice, o ilustrata pana la un site de internet) ca tema de concurs intr-o zona specifica de forumuri. In prima postare a concursului veti gasi o descriere a companiei, tema si data finala, in plus valoarea premiului si alte cateva informatii necesare. Graficienii posteaza intrarile lor sub postul original. Trebuie mentionat ca premiile pentru concursurile platite sunt oferite administratiei site-ului, in avans, pentru a se garanta ca invingatorul va fi platit.

Dupa cum a fost mentionat mai devreme, nu toata lumea are privilegiul de a participa la concursurile platite, doar membrii Echipei de Graficieni au acest privilegiu. Acceptarea in aceasta echipa este foarte simpla: trebuie sa fiti memru al forumului si sa contribuiti in mod regulat timp de o saptamana. Este recomandat sa aveti cel putin 15 postari inainte de a prezenta prima voastra aplicatie. Aceasta regula este impusa pentru a dovedi ca aveti capacitatea de a utilize forumul si de a-i respect ape ceilalti membri. Partea cea mai importanta este aceea de a prezenta un portofoliu. In final, sistemul de plata la DC este PayPal, si este in responsabilitatea voastra sa garantati ca veti putea primi plati prin acest sistem PayPal in cazul castigarii unui concurs.

Pe durata concursului, participantii posteaza intrarile lor iar gazda concursului le trece in revista si posteaza comentariile sale. Gazda poate cere schimbari si corectari la intrarile specificate, iar participantii pot face corectarile cerute. Graficienii nu au dreptul de a face comentari la subiectele introduce de ceilalti. Cand concursul se incheie , gazda allege un castigator. Cand castigatorul trimite toata intrarea si administratia primeste confirtmare, premiul este trimis castigatorului prin PayPal. Ar trebui sa fie de la sine inteles ca orice plagiat nu va fi tolereat. Ne inspiram cu totii de la cei din jur, dar vor filuate masuri stricte impotriva celor care copiaza ideile altora. Este o diferenta clara intre inspiratie si plagiat
In final, graficienii nu au dreptul de a reproduce imagini dintr-o a treia sectiune, libera, daca aceasta este ceruta de organizatorul concursului.

Hope it helps.

#25 glenngould

glenngould

  Apprentice Designer

 • Designer
 • 2 posts

Posted 02 June 2006 - 08:53 AM

I would like to translate it into Turkish and will edit this post when I am done.

#26

 • Guests

Posted 02 June 2006 - 05:53 PM

glenngould, yes, Turkish would definitely be a great addition to our collection of languages! Thanks in advance!

#27 gemeaux

gemeaux

  Apprentice Designer

 • Designer
 • 4 posts

Posted 05 June 2006 - 10:24 AM

Here's Turkish translation of the text:

DesignContest.net tasarımcılar için uluslararası bir topluluktur. Bu toplulukta profesyonel, ileri düzey tasarımcılar olduğu kadar yeni başlayanlar da mevcuttur. Topluluk esas olarak, ödülü 100 dolardan 500 dolara kadar değişen tasarım yarışmaları üzerine kurulmuştur. Bu yarışmalara katılabilecek olanlar; belli seviyeye ulaşmış ve işinde ustalaşmak isteyen tasarımcılar ve yarışma ruhundan hoşlanan deneyimli tasarımcılardır. Bu yarışmalarda yer almak, tasarım yeteneklerinizin gelişmesine, gerçek müşterilerle etkileşimde bulunmanıza ve çalışmalarınız hakkında yorumlarını öğrenmenize olanak verecektir. Bu süreç içerisinde bir miktar para kazanabileceğinizi söyleyemeye gerek yok.

Site şeması oldukça basit. Müşteri (yarışma başlatan kişi) forumlarımızdaki uygun bölüme projesini gönderir (ilüstrasyondan web sitesi şablonuna kadar değişebilir; yine de asıl olarak yaptığımız iş logo ve kimlik tasarımıdır). İlk yarışma iletisinde, şirket tanıtımını, görevi, bitiş tarihini, ödül miktarını ve diğer ek bilgileri bulabilirsiniz. Bundan sonra tasarımcılar, mesajlarını yarışma başlığı altına gönderir. Şunu da belirtmekte fayda var: Ödül olarak verilecek miktarın bir kısmı depozito olarak DesignContest.net yönetimine ödenir. Böylece, yarışmanın galibine ödeme yapılması garanti altına alınmış olur.

Daha önce bahsedildiği gibi, herkes ödüllü yarışmalara katılamazlar. Yalnızca tasarım takımımızın (Design Team) üyeleri bu hakka sahiptir. Takıma üyelik kabul süreci oldukça basittir: Kabul edilmek için forumun kayıtlı üyesi olmanız ve en az 1 hafta süreyle forumda etkin olmanız gerekmektedir. Başvurunuzu göndermeden önce en az 15 ileti göndermiş olmanız önerilir. Bu basit kuralın amacı, adayın forumu kullanma yeteneği, önergelere uyumu ve diğer üyelere gösterdiği saygıyı belirlemektir. En önemli şart, daha önce hazırlanmış tasarım çalışmalarının olmasıdır (kişisel portföy olarak düzenlenmiş olması önerilir). Diğer bir önemli konu da, DC'nin resmi ödeme sisteminin PayPal olmasıdır. Yarışma kazanmanız durumunda ödemeyi PayPal yoluyla almak sizin sorumluluğunuzdadır. Başvuru gönderilmeden bu nokta gözden geçirilmeldir.

Yarışma açıldığında, katılımcılar mesajlarını gönderirler, yarışmayı başlatan kişi bunları inceler ve değerlendirmesini gönderir. Yarışma sahibi bazı çalışmalarda değişiklik ve düzeltme isteyeblir. Tasarımcılar, yarışma sahibinin isteğine göre çalışmalarını güncelleyebilirler. Tasarımcılar, ödüllü bir yarışmada, diğer katılımcıların çalışmaları hakkında yorum yapamazlar. Yarışma bittiğinde, yarışma sahibi kazananı seçer. Kazanan, gerekli kaynak dosyaları yarışma sahibine gönderdikten ve yönetim tarafından yarışma sahibinin onayı alındıktan sonra ödül, kazananın PayPal hesabına gönderilir. Yarışmalar boyunca, herhangi bir hırsızlığa ve aşırmaya (intihal) anlayış gösterilmeyecektir. Başkasının fikrini veya çalışmasını kopyalayan hakkında katı tedbirler uygulanacaktır. Hepimiz sanatsal çalışmalardan ilham alırız fakat hırsızlık ve ilham arasında, geçilmemesi gereken ince bir çizgi vardır. Son olarak, tasarımcılar, yarışma yönergeleri doğrultusunda gerekmediği sürece üçüncü şahıslara ait resimleri yeniden kullanamazlar.#28 glenngould

glenngould

  Apprentice Designer

 • Designer
 • 2 posts

Posted 05 June 2006 - 10:26 AM

Oops I'm late :)

#29 gemeaux

gemeaux

  Apprentice Designer

 • Designer
 • 4 posts

Posted 05 June 2006 - 11:02 AM

Yes, you are. Sorry :)
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users